ก้าวที่สอง : ยื่นวีซ่าหรรษา ณ นานา

ก้าวที่สอง : ยื่นวีซ่าหรรษา ณ นานา

28410

 

“เอกสารไม่ครบค่ะ กลับไปเตรียมมาใหม่นะคะ
“……………………..”
สิ้นเสียงพนักงาน สมองภีส์มประหนึ่งถูกทำลายทิ้ง ฉันต้องกลับไปใหม่เหรอออออ

 

คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
เราไปเกิน 15 วัน เลยต้องไปทำเรื่องยื่นขอวีซ่า จากการคุยกับคนญี่ปุ่นที่เจอบนBTS (ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เจอปุ๊บคุยยาวเฉย…) เพื่อน และคนอื่น ๆ มากมายเขาก็บอก ขอวีซ่าไม่ยากหรอกแกถ้าเอกสารครบบบบ ไอ้เราก็ เอกสารจากมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นก็มี กำหนดการเดินทางก็มี ใบบุคกิ้งเครื่องบินก็มี รอดน่า!
ตัดภาพไปบรรทัดแรก…
เอกสารไม่ครบ…จุดนั้นคือเซ็งตัวเองมาก แค่นี้ยังไม่รอดไปอยู่นู่นจะรอดได้ไงวะ เซ็ง ๆ ๆ ๆ ๆ โอ้ย นังโง่ มาตั้งไกลถึงนานาเพื่อมารับรู้ว่าเอกสารขาด เวรเอ๊ยยย
เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนเหล่าผู้จะไปยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นทุกท่าน กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ว่ามีครบใช่หรือไม่ก่อนจะไปยื่นขอวีซ่า จะได้ไม่หัวเสียทั้งที่โง่เองแบบเรา ฮือ

 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ

4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1 ชุด

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

6.
1. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)

2. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

3. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

4. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด
7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่าฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

9. เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (เอกสารดังต่อไปนี้จะเลือกยื่น หรือไม่ก็ได้ แต่อาจจะมีการเรียกขอเพิ่มเติมได้)
o (1) หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ
o (2) หนังสือค้ำประกัน
o (3) กำหนดการเดินทาง
เอกสารเหล่านี้ไม่มีการกำหนดรูปแบบ แต่สามารถดูได้จากลิงค์ไฟล์ PDF ซึ่งจะมีตัวอย่างของเอกสาร ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง

ข้อมูลจาก : http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa1.htm <- แนะนำว่าโหลดเอกสารที่มีในเว็บแล้วกรอกไปจากบ้านเลยจะสะดวกกว่ามาก อนึ่งแนะนำอีกว่าให้กรอกเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ล้วน

 

เน้นย้ำนะคะว่า ทะเบียนบ้านและบัญชีธนาคาร ต้องนำไปทั้งฉบับจริงและสำเนา

เวลาเซ็นทุกอย่างไม่ว่าจะสำเนาหรืออะไรก็ตามที่เรา ต้องเซ็นเหมือนในพาสปอร์ต ไม่เช่นนั้นอาจจะออกนอกประเทศไม่ได้
และจากข้อที่ 6 ใหญ่ ข้อ 3 ย่อย คือ…ถ้าใครไปเรียนแบบเราและมีผู้อุปการะค่าใช้จ่ายทำงานเอกชนก็ต้องขอให้บริษัทช่วยออกหนังสือรับรองการทำงานด้วยว่า ผู้อุปการะเราทำอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ ประมาณนี้ หรือถ้าทำการค้าแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็เช่นกัน ต้องเขียนอธิบายว่าทำงานอะไร รายได้โดยประมาณเท่าไหร่ ทำงานอย่างไร บลา ๆ ๆ

หรือถ้าผู้อุปการะค่าใช้จ่ายใครทำงานราชการก็ง่ายหน่อย (แต่อาจจะได้ช้าหน่อยตามความสะดวกและเวลาว่างของหัวหน้าของผู้อุปการะเรา…) ก็ขอหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ทำอยู่โลด
ถามว่าเราขาดเอกสารอะไรน่ะหรือ…รูปต้นเอนทรี่ที่โดนไฮไลท์ไว้ไง…ช่าย ข้อที่ 6 ใหญ่ 3 ย่อย นั่นแหละ ดันเอาไปแค่ใบเสร็จเงินเดือน โอเคค่ะ โง่ค่ะดีออก ไปค่ะ ไปขอเอกสารจากผู้อุปการะมาเดี๋ยวนี้! วิ่งสิวิ่ง!

อย่าลืม เตรียมเงินค่าทำวีซ่าไปนะคะ ในกรณีที่ไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์นานาจะสามารถตรวจเช็คค่าทำวีซ่าได้จากเว็บไซต์นี้ค่ะ http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/
เผื่อใครลง BTS นานา แล้วหาทางไปยื่นวีซ่าต่อไม่เจอ ไปตามนี้เลยค่ะ www.jp-vfsglobal-th.com/thai/pdf/travel_020814.pdf

 

ปิ๊ง
เวลาผ่านไป หลังจากได้หนังสือรับรองการทำงานของผู้อุปการะ(ผู้ปกครองนั่นแหละจะพิมพ์ให้ยาวทำไม โว้ะ) เรียบร้อยแล้ว เราก็ไปยื่นวีซ่าและผ่านฉลุย เย้
ระหว่างรอวีซ่าเสร็จ เราทั้ง 4 ชีวิตก็จองโรงแรมของวันที่เหลือหลังจบคอร์สเรียน ปรึกษาเรื่องซิมเนต ไวไฟ การเดินทางท่องเที่ยว ของที่จะพกไปญี่ปุ่น(ที่สำคัญคือหัวปลั๊กแปลงและมาม่า) ตอนนั่งคุยยังแอบน้ำตารื้นอยู่ในใจ(เวอร์) ไม่นึกมาก่อนว่าจะได้ไปอะไรแบบนี้ …ปรึกษากันไม่ทันไรก็ถูกงานรับน้องรั้งตัวพวกเราให้ห่างจากการวางแผนไปญี่ปุ่นสักพัก ดีที่หลัก ๆ เตรียมพร้อมแล้ว (ส่วนมากเพื่อนเตรียมพร้อม นี่ไร้ประโยชน์มากค่ะ…)
ตัดภาพมาปัจจุบัน จะเดินทางอยู่แล้วยังไม่ได้แลกเงิน ไม่จัดกระเป๋า ทำดีที่สุดคือทำวีซ่ากับซื้อยาประจำตัวแล้ว …แน่นอน หากไม่คิดถึงตัวเองฟ้าดินย่อมลงโทษ ก็คิดอยู่แล้วแหละว่า ผลของ Brexit ออกมาเนี่ยค่าเงินเยนต้องแข็งขึ้นแน่นอน…แต่แล้วก็ยังไม่ได้แลก จนตอนนี้ค่าเงินเยนพุ่งไป 100 เยน 35 บาท ตู้หูววว โอ้พระพุทธธธ ที่ปีก่อนฉันไปค่าเงินมันยัง 100 เยน 27 บาท นั่นคือความฝันเหรออออ แต่เราทำอะไรไม่ได้ไง เงินอยู่กับผู้อุปการะ เขายังไม่แลกให้ เราก็ได้แต่บอกว่า แลกให้หน่อยเถ๊อะ ก่อนจะแพงกว่านี้ยยย ฮือออ

ป.ล. ที่พักที่ทางมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นจัดให้คล้าย ๆ หอพัก จากปากคำของคนญี่ปุ่นที่เจอกันและคุยบนBTS (เขาจะคิดไหมว่าเด็กไทยแปลก…) เขาบอกว่า “อืม ที่เธอไปพักน่ะค่อนข้างเก่านะแต่ก็ดี” ได้ยินคำว่าเก่าปุ๊บคิดอย่างเดียว จะมีผีไหมวะ…
ตอนหน้า เราจะพูดถึงการจัดกระเป๋ากัน ฮึบ

つづく〜

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.